ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม การวางแผนอัตรากำลัง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร และสิ่งแวดล้อมแ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม  การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ ทั้งในด้านการจัดหา การเก็บรักษา การซ่อมแซม การใช้อย่างประหยัด รวมทั้งการสงวน เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาตินั้น สามารถให้ผลได้อย่างยาวนาน