1) ด้านความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamental Skills)ได้แก่ Computer Hardware ,Computer Software, Computer Data, Computer System, Operating System Usage Skills

2) ด้านการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office  (Computer Application Skills)  ได้แก่ โปรแกรมประยุกต์การประมวลผลคำ (Word Processing) โปรแกรมประยุกต์ตารางจัดการ (Spreadsheets) โปรแกรมประยุกต์การนำเสนอ (Presentation)

  3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และอินเทอร์เน็ต (ICT and Internet Skills, พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางกับคอมพิวเตอร์)

หลักการเบื้องต้นของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านมนุษย์ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพกระบวนการรับรู้ ผลศึกษาความใช้งานได้ สภาวะแวดล้อมของการใช้งาน แนวทางการออกแบบระบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง แนวทางการประเมินผล การพัฒนาวิธีติดต่อผู้ใช้ที่มีประสิทธิผล มาตรฐานด้านความใช้งานได้ เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับการใช้งานของมนุษย์ ส่วนสนับสนุนผู้บกพร่องในการรับรู้ การฝึกปฏิบัติ ปฏิบัติการทดลอง การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์